Kapliczki, krzyże i figury przydrożne
Frasobliwy


Strona głównaKamienna kapliczka słupowa w Starych Oborzyskach

Kilkusetletnia kamienna kapliczka słupowa w Starych Oborzyskach koło Kościana w woj. wielkopolskim stoi na skwerze w centrum wsi. Do 2011 r. znajdowała się w sąsiednim  Kawczynie na prywatnej posesji. Prwdopodobnie jest to najstarsza zachowana kapliczka przydrożna w Wielkopolsce. W inskrypcji da sie odczytać datę 1597. To data  wydarzenia, którego dotyczy pomnik, więc powstał on niewątpliwie niedługo potem, czyli z pewnością można stwierdzić, że na przełomie XVI i XVII w.
Stare Oborzyska głowica kapliczki
1. Głowica kapliczki w Starych Oborzyskach (fot. 2016)
Stare Oborzyska kapliczka
2. Stare Oborzyska, kapliczka (fot. 2016)
Kapliczka w Starych Oborzyskach
3. Kapliczka w Starych Oborzyskach  (fot. 2016)
Kawczyn kapliczka 1957
4. Kapliczka w Kawczynie (fot. S. Błaszczyk, przed 1975)
Kapliczka ma formę wysokiego na 2,65 m słupowego monumentu, zbudowanego  z, bliskiej sobie wysokości, dwóch części wyciosanych z piaskowca.  Dół jest cokołem, podstawą, a góra to głowica zakończona dwuspadowym daszkiem. W jej górnej części  jest płaskorzeźbiony, mocno już zatarty, krucyfiks. Pod nim wyryto inskrypcję, o trudnej dziś do odczytania treści.  Na szczęście jej brzmienie przytacza w swojej pracy  o ziemi kościańskiej  z 1929 r. ksiądz Zygmunt Cieplucha (Cieplucha, 1929). Należy mieć nadzieję, żw wówczas napis był mniej zwietrzały i czytelniejszy, chociaż i wtedy wymagał w znacznej części odcyfrowania.  Jego efekt to tekst:

(Ch)ristus ist mein Le(ben, Ste)rben ist ein Qe(winn). Mordowannie  (d)ie 2 Aprilis 1597.


Literatura
  • Bieniek, Stanisław.  Z dziejów pokuty publicznej w Polsce wczesnofeudalnej. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 18, 1966, z. 2. 
  • Błaszczyk, Stanisław. Ludowa plastyka kultowa w Wielkopolsce.  Poznań: Muzeum Narodowe w Poznanu: 1975, s. 138, 168, 169. +
  • Błaszczczyk, Stanisław. Pokutne pomniki kamienne woj. leszczyńskiego w świetle dawnego prawa, zwyczajów i legend.  Rocznik Leszczyński, R 6,  1982.
  • Cieplucha, Zygmunt. Z przeszłości ziemi kościańskiej. Kościan: 1929.  +
  • Hube, Romuald Jan Ferdynand. O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich. Themis Polska, t. 4, 1928/1929.
  • Pawiński,  A. O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego. Warszwa: 1884. +
  • Piwek, Waldemar. Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski Tom 4, 2009. +
  • Ulanowski, B. O pokucie publicznej w Polsce. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, t. 23, Kraków: 1888. +
 stat4u
mejl